Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Hot-Line: 0948 312 889 Hot-Mail: j3...@...j3.sk
  • Money S3 v cloude profesionálne

Zásady používania súborov cookies a ochrany osobných údajov

SÚBORY COOKIE
Všeobecné informácie, zakázanie a správa súborov cookie
Súbory cookie sú údaje zasielané z webovej stránky a ukladané v internetovom prehliadači vo Vašom počítači alebo v inom zariadení (napríklad v tablete alebo v mobilnom telefóne). Na našich webových stránkach alebo súvisiacich subdoménach môžu byť používané technické súbory cookie alebo súbory cookie tretích strán.
Ale v každom prípade ich môžete spravovať, t.j. môžete požiadať o všeobecné zakázanie alebo vymazanie súborov cookie vykonaním zmeny v nastaveniach Vášho webového prehliadača. Takýto zákaz však môže spomaliť alebo zablokovať niektoré časti tejto stránky.
Nastavenia súvisiace so správou alebo zakázaním súborov cookie sa môžu zmeniť v závislosti od používaného internetového prehliadača. Pokiaľ chcete získať viac informácií o spôsoboch, akými tieto činnosti môžete vykonať, potom vám odporúčame, aby ste si prečítali návod k Vášmu konkrétnemu zariadeniu alebo časť „Pomoc“, ktorá sa týka Vášho konkrétneho webového prehliadača.
Nižšie uvádzame odkazy, pomocou ktorých môžete spravovať alebo blokovať súbory cookie v rámci najbežnejšie používaných webových prehliadačov:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/sk/controlPages.html#manageCookies Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

Technické súbory cookie
Používanie technických súborov cookie, t.j. tých súborov cookie, ktoré sú potrebné na prenos komunikácie prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, alebo tých súborov cookie, ktoré správca výslovne potrebuje na to, aby mohol poskytovať služby, ktoré zákazník požaduje, a vďaka týmto súborom cookie je možné našu webovú stránku používať bezpečne a efektívne.
Relačné súbory cookie sa dajú nainštalovať s cieľom umožniť overenému používateľovi prístup a permanentnosť v rámci vyhradenej oblasti webu.
Technické súbory cookie sú nutné na správne fungovanie našej webovej stránky. Vďaka nim môžu webovou stránkou normálne prechádzať a využívať pokročilé služby dostupné na webovej stránke. Používané technické súbory cookie sa považujú za relačné súbory cookie, ktoré sú výhradne uložené po dobu prechádzania webovej stránky, až do zatvorenia prehliadača, zatiaľ čo trvalé súbory cookie sú uložené v zariadení používateľa až do času ich vypršania alebo do momentu, keď ich používateľ vymaže. Naša webová stránka používa nasledujúce technické súbory cookie:
• technickú navigáciu alebo relačné súbory cookie, ktoré sa používajú na riadenie bežnej navigácie a overenie používateľa;
• Funkčné technické súbory cookie, ktoré sa používajú na zapamätanie si personalizovaných nastavení používateľa, ako napríklad jazyk;
• Technické analytické súbory cookie, ktoré sa používajú na rozpoznanie spôsobu, akým používateľ používa našu webovú stránku, aby bolo možné vyhodnotiť a zlepšiť jej fungovanie.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť J3.sk, s. r. o. so sídlom na adrese Š. Náhalku 5338/6, 036 01 Martin, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 65609/L, IČO: 50 300 211, chce byť ako kontrolór údajov (ďalej len „J3.sk“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) transparentná pri spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov, návštevníkov webových lokalít a všetkých jednotlivcov (ďalej len „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla), ktorých osobné údaje a informácie sú predmetom spracovania podľa podmienok NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, pričom jediným účelom je informovať vás o nasledujúcich témach:

- spracovanie osobných údajov,
- všeobecné pravidlá,
- dôvernosť údajov,
- práva dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby začlenené v rámci týchto webových lokalít a ostatných webových lokalít spravovaných spoločnosťou J3.sk vrátane webových lokalít, na ktoré sa vzťahujú špecifické podmienky používania s pravidlami spracovania údajov.

Vo všeobecnosti môžete naše webové lokality využívať na informačné účely bez toho, aby ste poskytli osobné informácie a informovali spoločnosť J3.sk o svojej identite. Niektoré z našich služieb však potrebujú zhromažďovať ďalšie informácie:

Spoločnosť J3.sk môže zhromažďovať osobné informácie na účely priamej komunikácie s vami s cieľom odpovedať na vaše otázky a vyhovieť vašim požiadavkám. Ak nám odošlete objednávky produktov, servisné požiadavky, iné požiadavky alebo na našu webovú lokalitu nahráte akékoľvek materiály, možno vás budeme musieť kontaktovať, aby sme získali ďalšie informácie nevyhnutné na spracovanie alebo splnenie vašej objednávky či požiadavky. Na tento účel, ako aj na účel požadovaného poskytovania služieb, musíme spracovať vaše údaje poskytnuté prostredníctvom webových formulárov, e-mailu alebo aplikácií.
Ak ste koncovým používateľom našich produktov alebo služieb, spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje v súlade s konkrétnou licenčnou zmluvou koncového používateľa alebo podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov súvisiacimi s príslušným produktom alebo službou. Maximálne obdobie uchovávania fakturačných údajov je stanovené právnymi predpismi, pričom máme zákonnú povinnosť údaje uchovávať počas obdobia 10 rokov. Na rozdiel od fakturačných údajov uchovávame licenčné údaje iba počas obdobia, ktorého dĺžka nepresahuje 12 mesiacov od dátumu uplynutia platnosti licencie. Štatistické údaje bez potreby identifikácie koncového používateľa sa spracúvajú počas obdobia 4 rokov.
Ak ste už naším zákazníkom alebo ak súhlasíte so spracovaním svojich údajov na účely marketingovej komunikácie, môžeme vaše údaje použiť na správu marketingovej komunikácie, kým nezrušíte jej odber alebo nám neodošlete zrušenie svojho súhlasu.
Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa vyžadujú na poskytnutie technickej alebo inej podpory spoločnosťou J3.sk. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako je napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a opis vášho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, napríklad vygenerovaných protokolov alebo výpisov. Údaje získané pri poskytovaní podpory sa môžu použiť len na poskytnutie služby podpory a na zlepšenie služieb zákazníkom pri poskytovaní podpory. Maximálne obdobie uchovávania nemôže prekročiť obdobie potrebné na poskytovanie a kontrolu podpory, pričom ani v pseudonymizovanej forme nesmie prekročiť 10 rokov.
Prostredníctvom našich webových formulárov nám môžete poskytovať pripomienky zákazníka, odpovede alebo požiadavky. Na účely poskytnutia reakcie vás môžeme na základe charakteru alebo účelu komunikácie požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a iných údajov. Obdobia uchovávania údajov sa môžu v závislosti od charakteru alebo účelu komunikácie líšiť výslovne v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
Spoločnosť J3.sk môže zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane IP adresy (ak je k dispozícii), operačnom systéme a type prehliadača, a to na účely správy systémov a zdieľania súhrnných informácií s poskytovateľmi analytických nástrojov na právnom základe oprávneného záujmu. Ide o štatistické údaje týkajúce sa akcií a vzorov prehliadania našimi používateľmi, ktoré neidentifikujú konkrétne osoby. Z rovnakého dôvodu môžeme získať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu prostredníctvom súboru cookie, ktorý je uložený na pevnom disku vášho počítača. Súbory cookie obsahujú informácie prenášané na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám vylepšovať našu lokalitu a poskytovať lepšie služby s vyššou mierou prispôsobenia. Prijatie súborov cookie môžete odmietnuť tak, že aktivujete nastavenie v prehliadači, ktoré umožňuje odmietnuť ukladanie súborov cookie. Ak však vyberiete toto nastavenie, možno stratíte prístup k určitým častiam webovej lokality. Pokiaľ ste neupravili nastavenie svojho prehliadača tak, aby odmietol súbory cookie, náš systém odošle súbory cookie, keď sa prihlásite na našej lokalite.
Vyvíjame maximálne úsilie, aby ste si mohli užívať bezpečnejšie technológie. Informácie, ktoré nám poskytnete, sú pre nás veľmi cenné.

Všeobecné pravidlá

Existuje len niekoľko právnych základov spracovania údajov, pričom ich využívame v súlade s právnym rámcom všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naše aktivity sa vzťahujú najmä na oblasti uvedené nižšie.

Právny základ zmluvnej povinnosti sa uplatňuje, pokiaľ ide o naše produkty a služby poskytované na základe licenčných zmlúv koncového používateľa alebo podmienok používania.
Súhlas, ak ho vyžadujú právne predpisy.
Súlad s právnymi predpismi, napríklad pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa elektronickej komunikácie, fakturácie a účtovania.
Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie všeobecného prehľadu právneho základu a zásad spracovania údajov spoločnosťou j3.sk.

Dôvernosť údajov

J3.sk je spoločnosť, ktorá pôsobí len na Slovensku. Informácie spracúvané spoločnosťou J3.sk nie sú poskytované tretím stranám ani presúvané mimo štáty EU. Bez výnimky musí byť zavedený buď mechanizmus štítu na ochranu osobných údajov, alebo štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútropodnikové pravidlá či iné vhodné záruky.

Snažíme sa zabrániť tomu, aby sa pri poskytovaní produktov a služieb spoločnosti J3.sk údaje uchovávali dlhšie, než je naozaj potrebné.

Spoločnosť J3.sk realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich práv a slobôd, sme však pripravení informovať dozorný orgán, ako aj dotknuté osoby.

Práva dotknutej osoby

Spoločnosť J3.sk podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi o ochrane údajov platnými v členských štátoch Európskej únie. Každá dotknutá osoba má tieto práva:

- právo požiadať spoločnosť J3.sk o prístup k svojim osobným údajom,

- právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo zmeniť neúplné osobné údaje),

- právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,

- právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,

- právo namietať voči ich spracovaniu, ako aj

- právo na prenosnosť údajov.

Veríme, že všetky informácie, ktoré spracúvame, sú cenné a potrebné z hľadiska nášho oprávneného účelu pri poskytovaní služieb a produktov zákazníkom a patrí im ochrana s najvyššou prioritou.

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku týkajúcu sa ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese:

J3.sk, s. r. o.

Š. Náhalku 5338/6

03601 Martin

Slovenská republika

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.